Aktualno¶ci
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017

2017-08-31

Informacja (odpowied¼ na zapytanie ofertowe z dnia 2017-08-18) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycz±cej zakupu prac badawczo-rozwojowych w kierunku opracowania prototypu urz±dzenia do produkcji wafli typu - sto¿ek fi 42 x 150 mm oraz sto¿ek fi 56 x 188 mm: (574) 348-9680Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017

2017-07-28

Informacja (odpowied¼ na zapytanie ofertowe z dnia 2017-07-17) o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê 3 letniej licencji na oprogramowanie typu POS (Point of Sale) w 13 punktach gastronomicznych przedsiêbiorstwa, s³u¿±ce do wdro¿enia innowacji procesowej na poziomie zarz±dzania sieci± sprzeda¿y: 20170728 informacja o wyborze (*.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017

2017-06-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawê, wdro¿enie i uruchomienie 3 letniej licencji na oprogramowanie typu POS (Point of Sale) w 13 punktach gastronomicznych przedsiêbiorstwa, s³u¿±ce do wdro¿enia innowacji procesowej na poziomie zarz±dzania sieci± sprzeda¿y: 20170607 informacja o wyborze (*.pdf)Otwarcie 2017

2017-04-27

T³umy na otwarciu kolejnej lodziarni, tym razem w Gródku. Lodziarnia dzia³a od koñca kwietnia i oferuje wszystkie znane oraz lubiane lody z naszej oferty.

Otwarcie 2016

2016-07-16

Docieramy do coraz wiêkszej liczby klientów. W³a¶nie otwarty zosta³ kolejny punkt w Bia³ymstoku przy ul. Zachodniej 2A/3. Zapraszamy!

Otwarcie 2015

2015-04-30

Lodziarnia w D±browie Bia³ostockiej, przy placu Ko¶ciuszki 13, ju¿ dzia³a! Zapraszamy!

Otwarcie 2014

2014-03-29

Sezon 2014 w ¶wiecie "Lodów Bonano". 1 marca, w galerii Plaza w Suwa³kach przy ul. Dwernickiego 15, mia³o miejsce otwarcie naszej nowej wyspy lodowej. Na wszystkich odwiedzaj±cych czeka³y gratisowe lody, a na dzieci dodatkowo baloniki z logo firmy. Wyspa cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem w¶ród klientów galerii handlowej. Ponadto wkrótce otwarcia nowych lodziarni w miescowo¶ciach: Bia³owie¿a, 2139557724(ul. Zwyciêstwa 8A), (202) 809-9808 oraz 7243250879, do których aktualna jest (347) 375-7088.

Otwarcie 2013

2013-06-18

Nowe lodziarnie ju¿ OTWARTE! Ku rado¶ci naszych klientów informujemy, i¿ w miejscowo¶ciach: Wyszków, Maków Mazowiecki, Ciechanów, Miñsk Mazowiecki, Zielonka oraz Supra¶l dzia³aj± ju¿ nasze nowe lokale z "Lodami Bonano".
Lokalizacje oraz zdjêcia lokali w dziale 7328761277.

Wspó³praca
Lody Bonano
Hard Ice - maszyny do lodów

O NAS

Spó³ka SYSTEM ICE powsta³a w 2012 roku w wyniku po³±czenia wielkiej pasji, do¶wiadczenia i zaanga¿owania w³a¶cicieli. Budujemy j± na sprawdzonych rozwi±zaniach, gdy¿ dzisiaj, zarówno wielkie korporacje jak i mniejsze firmy dziel± siê swoimi sprawdzonymi pomys³ami na biznes oraz ugruntowan± mark± z niezale¿nymi przedsiêbiorcami.

Naszym celem jest dalsza rozbudowa sieci lodziarni franczyzowych pod znan± ju¿ na terenie ca³ego kraju mark± LODY BONANO, której w³a¶cicielem i twórc± jest Firma Multi Ice z Bia³egostoku.

W chwili obecnej posiadamy 13 placówek na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego. Oferujemy znane i lubiane lody amerykañskie; ¶widerki w blisko 30 smakach.

Bazuj±c na wypracowanej koncepcji biznesowej pragniemy dotrzeæ do jak najszerszego grona klientów proponuj±c lody najwy¿szej jako¶ci w bardzo przystêpnych cenach. Od samego pocz±tku stawiamy na rozwój oraz doskonalenie swoich umiejêtno¶ci, a zadowolenie naszych klientów z oferowanych przez nas lodów jest naszym najwy¿szym celem.


NASZE LODZIARNIE

Bia³owie¿a

Miejscowo¶æ:

Bia³owie¿a

Adres:

Parking przy PTTK

Miejscowo¶æ:

Bia³ystok

Adresy:

- ul. Mi³osza 2 (Atrium Bia³a)


- ul. Dubois 6/1


- ul. Zachodnia 2A


- Park Planty

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

D±browa Bia³ostocka

Adres:

Plac Ko¶ciuszki 13

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Gródek

Adres:

...

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Hajnówka

Adres:

ul. Ks. I. Wierobieja 38

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Janów

Adres:

...

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Maków Mazowiecki

Adres:

ul. 1-go Maja 8B

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Miñsk Mazowiecki

Adres:

ul. kard. Wyszyñskiego 24A

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Ostro³êka I

Adres:

ul. Kiliñskiego 32

Miejscowo¶æ:

Ostro³êka II

Adres:

ul. Goc³owskiego 6

Sejny

Miejscowo¶æ:

Sejny

Adres:

Plac ¦w. Agaty 10

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Sulejówek

Adres:

ul. Dworcowa 67a

Supra¶l

Miejscowo¶æ:

Supra¶l

Adres:

ul. 3-go Maja 3/1

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Zielonka

Adres:

ul. Jagielloñska 2

PRACA

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Bia³owie¿a

Tre¶æ:


Krótkie CV ze zdjêciem prosimy przesy³aæ wy³±cznie drog± mailow±: biuro@systemice.pl lub za pomoc± formularza kontaktowego z zak³adki KONTAKT.

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Bia³ystok

Tre¶æ:


Krótkie CV ze zdjêciem prosimy przesy³aæ wy³±cznie drog± mailow±: biuro@systemice.pl lub za pomoc± formularza kontaktowego z zak³adki KONTAKT.

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Gródek

Tre¶æ:


Krótkie CV ze zdjêciem prosimy przesy³aæ wy³±cznie drog± mailow±: 4502185088 lub za pomoc± formularza kontaktowego z zak³adki 2894010226.

Showcase Image

Miejscowo¶æ:

Sejny

Tre¶æ:


Krótkie CV ze zdjêciem prosimy przesy³aæ wy³±cznie drog± mailow±: (814) 839-9062 lub za pomoc± formularza kontaktowego z zak³adki KONTAKT.

ZAPYTANIA OFERTOWE

2017-08-18
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 dotycz±ce zakupu prac badawczo-rozwojowych w kierunku opracowania prototypu urz±dzenia do produkcji wafli typu - sto¿ek fi 42 x 150 mm oraz sto¿ek fi 56 x 188 mm.

Pobierz plik z pe³n± dokumentacj± dotycz±c± zapytania: Zapytanie ofertowe Systemice - prototyp nr 3 (.pdf)


2017-07-17
Zaproszenie do sk³adania ofert na dostawê 3 letniej licencji na oprogramowanie typu POS (Point of Sale) w 13 punktach gastronomicznych przedsiêbiorstwa, s³u¿±ce do wdro¿enia innowacji procesowej na poziomie zarz±dzania sieci± sprzeda¿y.

Pobierz pe³en plik z dokumentacj± dotycz±c± postêpowania: 4017857443


2017-05-26
Zaproszenie do sk³adania ofert na dostawê, wdro¿enie i uruchomienie 3 letniej licencji na oprogramowanie typu POS (Point of Sale) w 13 punktach gastronomicznych przedsiêbiorstwa, s³u¿±ce do wdro¿enia innowacji procesowej na poziomie zarz±dzania sieci± sprzeda¿y.

Pobierz pe³en plik z dokumentacj± dotycz±c± postêpowania: Zapytanie ofertowe SYSTEMICE 2017 (.pdf)


KONTAKT


Dodaj kolejny za³±cznik
  
SYSTEM ICE P. Borowski Spó³ka Jawna
ul. Zab³udowska 11, 18-105 Sura¿
NIP: 966-208-66-43

Email:
Tel.:
3302452975
506 081 071
507 154 884
662 406 210